Bibliography

(Apologies, this has not been properly formatted yet - I'm still working on it. AB.)

1. Publications by Herman Dooyeweerd

De analogische grondbegrippen der vakwetenschappen en hun betrekking tot de structuur van den menschelijken ervaringshorizon [The analogical basic concepts of individual disciplines and their relationship with the structure of the human horizon of experience] Mededelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, nr 6, 17 (1954). Amsterdam: Noordhollandse uitgeversmaatscahppij, pp. 1-22 Antirevolutionaire Staatskunde [Antirevolutionary politics], 1 (1924-25), 2 (1926). Kampen: J.H. Kok.

De Beteekenis der Wetsidee voor Rechtswetenschap en Rechtsphilosophie [The significance of the law-idea for jurisprudence and philosophy of law]. Kampen: J.H. Kok, 1926.

"Cornelius van Til and the transcendental critique of theoretical thought", Jerusalem and Athens: Critical Discussions on the Philosophy and Apologetic of Cornelius Van Til. Edited by E.R. Geehan. Netley: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1971. pp. 74-89.

"Het dilemma voor het Christelijk wijsgeerig denken en het critisch karakter van de wijsbegeerte der wetsidee" [The dilemma for the Christian philosophical thought and the critical character of the philosophy of the cosmonomic idea], PR 1 (1936), pp. 3-16.

"Het gesprek tussen het neo-thomisme en de wijsbegeerte der wetsidee [The dialogue between the neo-Thomism and the philosophy of law-idea]", Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie [Contributions. Periodical for philosophy and theology] 27 (1966) pp. 202-213.

"Grondthema's van 't Wijsgeerig denken van 't Avondland [Basic themes of the philosophical thought of the West]", PR 6 (1941), pp. 172-173.

"De Idee der Individualiteits-Structuur en het Thomistisch substantiebegrip: Een critisch onderzoek naar de grondslagen der Thomistische zijnsleer [The idea of individuality- structure and the Thomistic concept of substance: a critical investigation for the foundation of the Thomistic theory of being]", PR 8 (1943), pp. 65-99, PR 9 (1944), pp. 1-41, PR 11 (1946), pp. 22-52.

"Introduction to a Transcendental Criticism of Philosophic Thought", Evangelical Quarterly, XIX (1947), pp. 42-51.

"De leer der analogie in de Thomistische Wijsbegeerte en in de Wijsbegeerte der Wetsidee" [The theory of analogy in the Thomistic philosophy and in the philosophy of law- idea], PR 7 (1942), pp. 47-57.

Maatstaven ter onderkenning van progressieve en reactionaire bewegingen, Rede 150-jarig bestaan Koninklijke Akademie van Wetenschappen [Criteria for distinguishing progressive and reactionary movements: Address for the 150th anniversary of Royal Academy of Sciences]. Amsterdam, 1958.

De ministerraad in het Nederlandsche staatsrecht [The cabinet in Dutch constitutional law]. Amsterdam: Wed. G. Van Soest, 1917.

A New Critique of Theoretical Thought. 4 Volumes. Translated by David H. Freeman et al. Amsterdam: H. J. Paris; and Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1953-1958.

"De niet-theoretische vooroordelen in de wetenschap: critiek op een oncritische critiek [The non-theoretical prejudgment in science: critique of an uncritical critique]", PR 3 (1938), pp. 193-201 and Vox Theologica 10 (1939), pp. 103-109.

Reformatie en Scholastiek in de Wijsbegeerte [Reformation and scholasticism in philosophy]. Franeker: T. Wever, 1949.

"De transcendentale critiek van het wijsgerig denken: Een bijdrage tot overwinning van het wetenschappelijk exclusivisme der richtingen [The transcendental critique of philosophical thought: a contribution to the overcoming of the scientific exclusivism of the directions]", Synthese [Synthesis] IV. Dordrecht: D. Reidel, 1939. pp. 314-339.

"De transcendentale critiek van het wijsgerig denken en de grondslagen van de wijsgeerige denkgemeenschap van het avondland [The transcendental critique of philosophical thought and the foundation of the philosophical thought-community of the Occidental world]", PR 6 (1941), pp. 1-20.

Transcendental Problems of Philosophic Thought: An inquiry into the transcendental conditions of philosophy. Grand Rapids: Eerdmans, 1948.

"Een tweegesprek met Prof. Ovink over dogmatische en critische wijsbegeerte [A dialogue with prof. Ovink concerning dogmatic and critical philosophy]" in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift [Reformed theological periodical] 42 (1941), pp. 209-227: a review of Prof. dr. B.J.H. Ovink's book Philosophie und Sophistik [Philosophy and sophistry].

In the Twilight of Western Thought: Studies in the Pretended Autonomy of Philosophical Thought. Nutley, New Jersey: The Craig Press, 1980.

"Van Peursen's critische vragen bij `A New Critique of Theoretical Thought' [Van Peursen's critical questions about `A New Critique of Theoretical Thought']", PR 25 (1960), pp. 97-150.

"De verhouding tussen wijsbegeerte and theologie en de strijd der faculteiten [The relationship between philosophy and theology and the struggle of the faculties]", PR 23 (1958), pp. 1-21, 49-84.

Vernieuwing en bezinning om het reformatorisch grondmotief [Renewal and reflection on the reformed ground-motive]. Zutphen: van den bring & Co, 1963. The English title is Roots of Western Culture: Pagan, Secular, and Christian options. Trans. by John Kraay. Toronto: Wedge Publishing Foundation, 1979.

"De vier religieuze grondthema's in den ontwikkelingsgang van het wijsgeerig denken van het avondland : Een bijdrage tot bepaling van de verhouding tusschen theoretische en religieuze dialectiek [The four religious ground themes in the process of development of the philosophical thinking of the Occidental world: a contribution to determining the relationship between theoretical and religious dialectic]", PR 6 (1941), pp. 161-179.

"Het Wijsgeerig Tweegesprek tusschen de Thomistische Philosophie en de Wijsbegeerte der Wetsidee [The philosophical dialogue between the Thomistic philosophy and the philosophy of law-idea]", PR 13 (1948), pp. 26-31 and pp. 49-58.

De Wijsbegeerte der Wetsidee [The philosophy of the idea of Law]. 3 Volumes.

Amsterdam: H. J. Paris, 1935-1936.

2. Other Publications

Aertsen, J.A. Natura en Creatura: De denkweg van Thomas van Aquino [Nature and creature: the way of thinking of Thomas Aquinas]. Amsterdam: VU press, 1982.

______. "Uit God Zijn Alle Dingen": Enkele overwegingen bij de 700ste sterfdag van Thomas van Aquino [From God are all things: some reflections on the 700th day of death of Thomas Aquinas]", PR 39 (1974), pp. 102-155.

An K.H. Hanguk Pulgyosa yongu [Researches on Korean Buddhist History]. Seoul: Tonghwa Chulpansa, 1986.

Bae, J.H. "The `Four-Seven' Controversy in Korean Confucianism" in Korean Thoughts.

Bary, Wm. T. de & Kim Haboush, Ja Hyun ed. The Rise of Neo-Confucianism in Korea. New York: Columbia University Press, 1985.

Berkouwer, G.C. "Identiteit of conflict? [Identity or conflict]", PR 21 (1956), pp. 1-44.

Bos, A.P. "Dooyeweerd en de wijsbegeerte van de oudheid [Dooyeweerd and the ancient philosophy]", in HD, pp. 197-227.

______. Geboeid door Plato [Captivated by Plato]. Kampen: Kok, 1996.

______. In de greep van de Titanen: Inleiding tot een hoofdstroming van de Griekse filosofie [In the grip of the Titans: introduction to a mainstream of Greek philosophy]. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 1991.

______. "Het Grondmotief van de Griekse Cultuur en het Titanische Zin-perspectief [The ground-motive of the Greek culture and the Titanic meaning-perspective]", PR 54 (1986) pp. 117-137; English translation published separately in Tydskrif vir Christelijke Wetenskap [Periodical for Christian science] 24 (1988) pp. 94-123.

______. "Oude en nieuwe discussies over de waarde van het Platonisme [Old and new discussions on the value of Platonism]", PR 44 (1979), pp. 33-38.

Bouwkamp, L.H. A bookreview of Klapwijk's Tussen historisme en relativisme, PR 40 (1975) pp. 160-174.

Bruijn, J. de. ed. Dooyeweerd Herdacht: Referaten gehouden op het Dooyeweerd-symposium aan de Vrije Universiteit Amsterdam op vrijdag 18 november 1994 [Dooyeweerd commemorated: lectures held on the Dooyeweerd-symposium at the Free University in Amsterdam on Friday November 18, 1994]. Amsterdam: VU, 1995 Brümmer, V. "The Dilemma of a Christian Philosophy" in Philosophy and Christianity pp. 166-177.

______. Transcendental Criticism and Christian Philosophy: A Presentation and Evaluation of Herman Dooyeweerd's "Philosophy of the Cosmonomic Idea".

Franeker: T. Wever, 1961.

Burkert, W. Greek Religion: Archaic and Classical, Oxford: Basil Blackwell, 1985. This book is the English translation of the originally published one in German as Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, in the series Die Religionen der Menschheit, vol. 15. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1977.

Buswell, R.E. Jr. The Korean Approach to Zen: The Collected Works of Chinul, Honolulu: University of Hawaii, 1983.

______. The Zen Monastic Experience: Buddhist Practice in Contemporary Korea, Princeton: Princeton University Press, 1992.

Calvin, J. Institutes of the Christian Religion. Ed. John T. McNeill, Trans. Ford Lewis Battles, Philadelphia: The Westminster Press, 1960.

Choe, H.G. Chuchuknok [Writings of Conjecture] in Kichukcheui. Kojun kugyok chongso [Collected Translation of Korean classics]. Seoul: Minjok munhwa chujinhoe, 1979- 80.

Choi, M.H. A Modern History of Korean Philosophy, Seoul: Seong Moon Sa, 1978.

______. Han Philosophy and the 21st Century, Seoul: Seong Moon Sa, 1990.

Chun, S.Y. General Editor. Korean Thoughts, Korean Culture Series 10. Seoul, Korea: International Cultural Foundation, 1979.

Chung, B.J. "Korean Buddhism: Harmonizing the Contradictory", Koreana, Vol.II, pp. 44-53.

Conradie, A.L. The Neo-Calvinistic Concept of Philosophy: A Study in the Problem of Philosophic Communication. Natal: the University Press, 1960.

Dengerink, J.D. De zin van de werkelijkheid [The meaning of reality]. Amsterdam: VU Uitgeverij, 1986.

______. "Een brug te ver: Een antwoord aan J. Klapwijk [A bridge too far: A response to J. Klapwijk]", PR 53 (1988), pp. 1-32.

Dean, O.D. Korean Shamanism: Its Components, Context, and Function. The University of Oklahoma, 1975.

Eikema Hommes, H. van. Inleiding tot de Wijsbegeerte van Herman Dooyeweerd [Introduction to the philosophy of Herman Dooyeweerd]. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1982.

Eliade, M. Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy. New York: Bollingen Foundation, 1964.

______. Shamanism. Princeton: Princeton University Press, 1974.

Filosofische Reflecties en Ontmoetingen: opstellen van dr. J. van der Hoeven [Philosophical reflections and Encounters: framing of dr. J. van der Hoeven]. Kampen: Kok Agora 1993.

Franken, J.C. A book review of Dooyeweerd's WdW in Themis, 99 (1938), pp. 81-88.

Geehan, E.R. ed. Jerusalem and Athens: Critical Discussions on the Philosophy and Apologetics of Cornelius Van Til. Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed, 1971.

Geertsema, H.G. "Christian Philosophy: Transformation or Inner Reformation," PR 52 (1987), pp. 139-165.

______. "Dooyeweerd in discussie met de rooms-katholieke filosofie [Dooyeweerd in discussion with the Roman Catholic philosophy]", HD, pp. 228-254.

______. "Dooyeweerd's Transcendental Critique: Transforming it Hermeneutically", unpublished article.

______. "The inner reformation of philosophy and science and the dialogue of Christian faith with a secular culture: a critical assessment of Dooyeweerd's transcendental critique of theoretical thought", Christian Philosophy at the Close of the Twentieth Century: Assessment and Perspective, edited by S. Griffioen and B. M. Balk.

Kampen: Kok, 1995, pp. 11-28.

______. Kan een Wetenschap(per) zich bekeren? Het perspectief voor wetenschap en samenleving in het denken van Jürgen Habermas en Herman Dooyeweerd [Can a science (scholar) be converted? The perspective for science and society in the thought of Jürgen Habermas en Herman Dooyeweerd]. Amsterdam: VU, 1989.

______. "Transcendentale Openheid: Over het zinkarakter van de werkelijkheid in de wijsbegeerte van H. Dooyeweerd [Transcendental openness: concerning the meaning-character of reality in the philosophy of H. Dooyeweerd]", PR 35 (1970), pp.

25-56, 132-155.

Glastra van Loon, J.F. "Dooyeweerd in gesprek met de filosofie [Dooyeweerd in dialogue with philosophy]", Dooyeweerd Herdacht, pp. 95-113.

Goudzwaard, B. "Christian Social Thought in the Dutch Neo-Calvinist Tradition" in Religion, Economics and Social Thought: Proceedings of an International Symposium, edited by Walter Block & Irving Hexham. Vancouver: The Fraser Institute, 1986, pp. 251-279.

______. "Dooyeweerds maatschappelijke opvattingen [Dooyeweerd's view of society]" Dooyeweerd Herdacht, pp. 25-37.

______. Economie en Vooruitgangsidee [Economy and the idea of progress]. Haarlem: De Erven F. Bohn N.V., 1972.

______. "De economische theorie en de normatieve aspecten der werkelijkheid [The economic theory and the normative aspects of reality]", Perspectief, pp. 310-324.

______. Idols of our Time, Trans. by Mark Vander Vennen. Downers Grove: IVP, 1984.

The original Dutch book is titled, Gennodzaakt goed te wezen: christelijke hoop in een bezeten wereld [Obliged to be good: Christian hope in an occupied world]. Kampen: J.H. Kok, 1981.

______. Kapitalisme en Vooruitgang: Een eigentijdse maatschappijkritiek [Capitalism and progress: a contemporary social critique]. Assen: Van Gorcum, 1982. The English translation is Capitalism & Progress: A diagnosis of western society, translated and edited by Josina Van Nuis Zylstra. Toronto and Grand Rapids: Wedge and Eerdmans, 1979.

______. Ongeprijsde schaarste [Unpriced scarcity]. Den Haag: N.V. Uitgeverij W.P. Van Stockum en Zoon, 1970.

______. Schaduwen van het groei-geloof [Shadows of the growth-belief]. Kampen: J.H.

Kok, 1974.

Goudzwaard, B. and Harry de Lange, Beyond Poverty and Affluence: Toward an economy of care. Grand Rapids/Geneva: Eerdmans/WCC, 1995. This book is an English translation of the Dutch book, Genoeg van te veel, Genoeg van te weinig: Wissels omzetten in de economie. Baarn: Ten Have, 1986, 3e ed. 1991.

Grayson, J. Early Buddhism and Christianity in Korea. Leiden: Brill, 1985.

Griffioen, S. "De betekenis van Dooyeweerds ontwikkelingsidee [The significance of Dooyeweerd's idea of development]", PR 51 (1986), pp. 83-109.

______. "Communicatie als probleem. Een kritische vergelijking van enkele typen van wijsgerige apologetiek [Communication as problem. A critical comparison of some types of philosophical apologetics]", Radix, No. 3, 13 (1987), pp. 120-138.

______. "Dooyeweerd's programma voor the sociale wetenschap [Dooyeweerd's program for the social science]", HD, pp. 143-171.

______. Paul A. Marshall, Richard J. Mouw, eds. Stained Glass: Worldviews and Social Science. Lanham: University Press of America, 1989.

Hahm, P.C. "Shamanism and the Korean World-view" in Shamanism: The Spirit World of Korea, ed. by Richard W.I. Guisso and Chai-shin Yu. Berkeley, California: Asian Humanities Press, 1988.

Han W.K., The History of Korea. Trans. by Lee Kyung-shik and ed. by Grafton K. Mintz.

Seoul: The Eul-Yoo Publishing Company, 1970.

Hanguk pulgyo cheonseo [The Collected Writings of Korean Buddhism]. Seoul: Dongguk University Press, 1986.

Hanguk Chulhaksa [The history of Korean philosophy]. ed. by the society of Korean philosophers, Vol. I. Seoul: Dongmyungsa, 1997.

Hart, H. "Dooyeweerd's Gegenstand Theory of Theory" in Legacy, pp. 143-166.

Henthorn, W.E. A History of Korea. New York: The Free Press, 1971.

Hepp, V.H. Dreigende deformatie [Threatening deformation]. Kampen: Kok, 1936-1937.

Herman Dooyeweerd (1894-1977): Breedte en actualiteit van zijn filosofie [Herman Dooyeweerd: breadth and actuality of his philosophy]. edited by H.G. Geertsema J. Zwart, J. de Bruijn, J. van der Hoeven, A. Soeteman. Kampen: J.H. KoK 1994.

Hoeven, J. van der. "Bondgenoten: Over Joods denken en reformatorische wijsbegeerte [Allies: about Jewish thoughts and reformational philosophy]", Filosofische Reflecties en Ontmoetingen, pp. 172-180.

______. "Christian Philosophy at the end of the 20th century", Christian Philosophy at the Close of the Twentieth Century: Assessment and Perspective, edited by S.

Griffioen and B. M. Balk. Kampen: Kok, 1995, pp. 55-66.

______. "Cultuur en Woestijn [Culture and desert]", Beweging 1986, no. 2, pp. 22-27.

______. "Dooyeweerd en de geschiedenis van de moderne wijsbegeerte [Dooyeweerd and the history of the modern philosophy]", HD, pp. 255-274.

______. "In memory of Herman Dooyeweerd. Meaning, time and law", PR 43 (1978), pp. 130 -144.

______. "Grondmotiven van onze beschaving [Basic motives of our civilization]", PR 56 (1991), pp. 171-182.

______. Karl Marx: The Roots of His Thought. Assen/Amsterdam: Van Gorcum, 1976.

______. Kritische ondervraging van de Fenomenologische rede [Critical interrogation of phenomenological reason]. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1963.

______. "Matters of mission and transmission: On the Progress of Ecumenical-Reformational Thought", PR 52 (1987), pp. 182-207.

______. "Na 50 Jaar: Philosophia Reformata - Philosophia Reformanda [After 50 year: philosophy reformed - philosophy being reformed]", PR 51 (1986), pp. 7-13 and Filosofische Reflecties en Ontmoetingen, pp. 92-99.

______. "Revolutie en filosofie [Revolution and philosophy]", Marxism en Revolutie [Marxism and Revolution] edited by J. van der Hoeven e.a. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1967, pp. 11-66.

______. "Vrijheid in historisch perspectief [Freedom in historical perspective]", Vrijheid: een onderzoek naar de betekenis van vrijheid voor de methodologie van de menswetenschappen [Freedom: a research on the significance of freedom for the methodology of the humanities]. Amsterdam: VU Uitgeverij, 1984, pp. 221-259.

Hommes Van Eikema. H. Inleiding tot de Wijsbegeerte van Herman Dooyeweerd [Introduction to the philosophy of Herman Dooyeweerd]. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1982.

Hoogland, J. "De Uitdrukkingskracht van de Transcendentale Denkkritiek [The expressive power of the transcendental critique of thought]", PR 59 (1994), pp. 114-135.

Ilyon. Samkuk Yusa [The memorabilia of the Three Kingdoms], trans. Ha Tae-hung Grafton K. Mints. Seoul: Yunsei Univ. Press, 1972.

Im, S.J. Nongmun sonseng chip [Collected writings of Im Song-ju]. Seoul: Kyongmunsa, 1976.

Jun, H.J. Jonggyodawonjoouiwa Tajonggyo Sunkyo junryak [Religious pluralism and mission strategy for other religions]. Seoul: Gaehyukjooui Sinhaenghyubhoi, 1992.

Kalsbeek, L. De Wijsbegeerte der Wetsidee: Proeve van een christelijke filosofie.

Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1983. Its English translation is Contours of a Christian philosophy: An Introduction to Herman Dooyeweerd's thought, Bernard and Josina Zylstra, eds. Toronto: Wedge Publishing Foundation, 1975.

Keel, H.S. Chinul: The Founder of the Korean Son Tradition, Ph.D dissertation. Berkeley: Buddhist Studies Series, 1984.

Kim, D.H. Hanguk Chongkyosa [The history of Korean religions]. Seoul: Haemoonsa, 1963.

Kim, J.T. Korean Church Growth in a Shamanistic Context, Ph.D dissertation. Amsterdam: VU, 1995.

Kim, K.J. Christianity and the encounter of Asian religions: Method of correlation, fusion of horizons, and paradigm shifts in the Korean grafting process, Ph.D dissertation. Zoetermeer: Boekencentrum, 1994.

Kim, Y.J. et al., Bulkyowa Hyundae Sasang [Buddhism and modern thought]. Seoul: Donghwa Publishing company, 1986.

Klapwijk, J. ed al. "Antithesis, synthesis, and the idea of transformational philosophy" PR 51 (1986), p. 140. This article is later republished in Dutch in Transformationele filosofie, pp. 175-193.

______. ed. al. Bringing into Captivity Every Thought: Capita Selecta in the History of Christian Evaluation of Non-Christian philosophy. Lanham: University Press of America 1991.

______. Dialektiek der verlichting: een verkenning in het neo-marxisme van de Frankfurter Schule [Dialectic of the enlightenment: a survey in the neo-marxism of the Frankfurt School]. Assen/Amsterdam: Van Gorcum, 1976.

______. "Louet Feisser en Marlet over de W.d.W. [Louet Feisser and Marlet about the philosophy of cosmonomic idea]", Sola fide, XVI/2 (Feb. 1963), pp. 11-22.

______. Philosophien im Widerstreit: Zur Philosophie von Dilthey, Heidegger, James, Wittgenstein und Marcuse [Philosophies in conflict: concerning philosophy of Dilthey Heidegger, James, Wittgenstein and Marcuse]. Asslar: Schulte+Gerth, Riehen/Sweitz: Immanuel-Verlag, 1985.

______. Philosophische Kritik und Göttliche Offenbarung: Über Religionskritik, Kulturkritik, Gesellschaftskritik und Vernunftkritik im modernen Denken [Philosophical critique and divine revelation: over religious critique, cultural critique, social critique and critique of reason in modern thoughts]. Riehen/Sweitz: Immanuel-Verlag, 1991.

______. "Reformational Philosophy on the Boundary between the Past and the Future", PR 52 (1987), pp. 101-134. This article is later republished in Dutch as a revised and shortened form in Transformationele filosofie, pp. 207-220.

______. Tussen historisme en relativisme: Een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch [Between historicism and relativism: a study on the dynamic of historicism and the philosophical development of Ernst Troeltsch]. Assen: Van Gorcum, 1970.

______. "Over verschuiving van normen en historische filosofie [On the transition of norms and historical philosophy]", PR 37 (1972), pp. 26-41.

______. "Een voorlopige standpuntbepaling t.a.v. de geschiedfilosofie van prof. dr. H.

Dooyeweerd [A temporary determination of standpoint concerning the philosophy of history of prof. dr. H. Dooyeweerd]", Correspondentiebladen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte [Correspondence papers of the Association for Calvinistic Philosophy] 29 (april, 1965), pp. 18-21.

______. "On Worldviews and Philosophy", Stained Glass, pp. 41-55.

Klever, W.N.A. A book review of Klapwijk's Dialektiek der verlichting in Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte [General Dutch periodical for philosophy], 69 (1977), pp.

141-142.

Kohnstamm, Philip. Paedagogiek, Personalisme en Wijsbegeerte der Wetsidee: Feestbundel Dr. Jan Waterink [Pedagogy, personalism and philosophy of the cosmonomic idea: feast- bundle for dr. Jan Waterink]. Amsterdam, 1951.

The Korean Buddhist Research Institute, The History and Culture of Buddhism in Korea.

Seoul: Dongguk University Press, 1993.

Kraay, J. "Successive Conceptions in the Development of the Christian Philosophy of Herman Dooyeweerd (I)", PR 44 (1979), pp. 137-149.

Kroner, R. Speculation in Pre-Christian Philosophy. Philadelphia: The Westminster Press 1956.

Kuyper, A. Lectures on Calvinism: Six lectures delivered at Princeton University under auspices of the L. P. Stone Foundation. Grand Rapids: Eerdmans, 1931.

Lee, J.Y. Korean Shamanistic Rituals. The Hague: Mouton, 1981.

Lee, K.B. A New History of Korea, trans. Edward W. Wagner with Edward J. Schultz. Seoul: Ilchikak, 1984.

Legge, James. The Chinese Classics. 5 vols. Hong Kong: Hong Kong University Press, 1966.

______. The Religions of China: Confucianism and Taoism described and compared with Christianity. London: Hodder and Stoughton, 1880.

Macdonald, D.S. The Koreans: Contemporary Politics and Society, edited and revised by Donald N. Clark. Boulder: WestviewPress, 1996.

Malan, D.J. 'n Kritiese Studie van die Wysbegeerte van H.G. Stoker vanuit die Standpunt van H. Dooyeweerd [A critical study of the philosophy of H.G. Stoker from the standpoint of H. Dooyeweerd]. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1968.

Marlet, M.F.J. Grundlinien der kalvinistischen "Philosophie der Gesetzesidee" als christlicher Transzendentalphilosophie [Basic outlines of the Calvinistic "philosophy of the cosmonomic idea" as Christian transcendental philosophy]. Ph.D dissertation. München: Karl Zink Verlag, 1954.

______. "Theologische bezinning op de filosofie [Theological reflection on philosophy]", in P.

Schoonenberg, M.F.J. Marlet and B.A.M Barendse, De verhouding tussen theologie en wijsbegeerte [The relation between theology and philosophy]. Utrecht/Antwerpen: het Spectrum, 1956, pp. 15-27.

______. "Wijsbegeerte der wetsidee en thomistisch denken [Philosophy of the cosmonomic idea and the thomistic thought]", Perspectief, pp. 36-42.

McIntire, C.T. ed. The Legacy of Herman Dooyeweerd: Reflections on critical philosophy in the Christian tradition. Lanham: University Press of America, 1985.

Meijer, P.A. Socratisch schimmenspel: Socrates' plaats in de Griekse wijsbegeerte [Socratic shadow-show: Socrates' place in the Greek philosophy]. Amsterdam, 1974.

Min, K.B. The History of Korean Church. Seoul: CLSK, 1978.

Muller, A.C. "The Buddhist-Confucian Conflict in the Early Chosun and Kihwa's Syncretic Response: The Hyon chong non", an article presented at the Annual Meeting of the American Academy of Religion, Chicago, Nov. 20, 1994.

______. "The History and Development of Korean Buddhism: A Brief Overview." ______. "The Key Operative Concepts in Korean Buddhist Syncretic Philosophy: Interpenetration and Essence-Function in Weonhyo, Chinul and Kihwa", Bulletin of Toyo Gakuen University, No. 3, March 1995, pp. 33-48. Internet: http://www.human.toyogakuen-u.ac.jp/~acmuller/budkor/wonhyo-chinul-kihwa.htm.

Palmer, S.J. Korea and Christianity: the problem of identification with tradition. Seoul: Hollym corporation, 1967.

Park, S.B. "Weonhyo's commentaries on the Awakening of Mahaayaana Faith", unpublished manuscript.

Park, U.U. "A Study on the Relation of Shamanism to Other Religions", Korean Religions Vol. II. Jan, 1970.

Perspectief: Feestbundel van de jongeren bij het vijfentwintig jarig bestaan van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte [Perspective: Festschrift of the youths by the twenty- five years' anniversary of the Association for Calvinistic philosophy], W.K. van Dijk J. Stellingwerff e.a. eds. Kampen: J.H. Kok, 1961.

Peursen, C.A. van. "Antwoord aan Dooyeweerd [Response to Dooyeweerd]", PR 26 (1961) pp. 189-200.

______. A book review of Dooyeweerd's NC in Nederlands Theologisch Tijdschrift [Dutch theological periodical] 14 (1959-1960), pp. 63-68.

______. "Enkele Critische Vragen in Margine Bij `A New Critique of Theoretical Thought' [A few critical questions in the margin with respect to `A New Critique of Theoretical Thought']", PR 24 (1959), pp. 160-168.

Philosophia Reformata: Orgaan van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte [Philosophy reformed: Organ of the Association for Calvinistic Philosophy]. Kampen: J.H. Kok.

Philosophy and Christianity: Philosophical essays dedicated to Professor dr. Herman Dooyeweerd. Kampen: J.H. Kok and Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1965.

Riessen, H. Van. Wijsbegeerte [Philosophy]. Kampen: J.H. Kok, 1970.

Robbers, H. "Analogie der Grondbegrippen in de Wetenschappen, de Wijsbegeerte en de Theologie" [Analogy of the basic concepts in sciences, philosophy and theology] Studia Catholica [Catholic Study] 29 (1954), pp. 279-293.

______. "De calvinistische wijsbegeerte der wetsidee in gesprek met het thomisme" [The calvinistic philosophy of law-idea in dialogue with the Thomism]" in Studia Catholica 24 (1949), pp. 161-171.

______. "Christelijke philosophie in Katholieke en Calvinistische opvatting" [Christian philosophy in Catholic and Calvinistic view] in Studiën. Tijdschrift voor godsdienst, wetenschap en letteren [Studies. Periodical for religion, science and literatures], 67 (1935), pp. 85-99.

______. "Het natuur-genade-schema als religieus grondmotief der scholastieke wijsbegeerte" [The nature-grace-schema as religious ground motive of the scholastic philosophy]" in Studia Catholica 23 (1948), pp. 69-86.

______. Wijsbegeerte en Openbaring: Bibliotheek van de thomistische wijsbegeerte [Philosophy and revelation: Library of the thomistic philosophy]. Utrecht/Brussel: Het Spectrum, 1948.

Runia, D.T. "Dooyeweerd, Bos and the Grondmotief of Greek Culture", PR 54 (1989), pp.

160-175.

Ryu, T.S. Hanguk Mukyoeui Yeksawa Koojo [The history and structure of Korean shamanism]. Seoul: Yonsei Univ. press, 1975.

Schuurman, E. Christenen in Babel [Christians in Babel]. Kampen: De Groot Goudriaan, 1983.

______. "A Confrontation with Technicism as the Spiritual Climate of the West" Westminster Theological Journal 58 (1996), pp. 63-84.

______. Geloven in wetenschap en techniek: Hoop voor de toekomst [Faith in science and technology: Hope for the future], Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1998.

______. Perspectives on Technology and Culture. Sioux Center, Iowa: Dordt Colleges Press 1995.

______. Reflections on the technological society. Toronto: Wedge Publishing Foundation 1977.

______. Techniek en Toekomst: Confrontatie met wijsgerige beschouwingen. Assen: Van Gorcum, 1972. It is translated into English by Herbert Donald Morton with the title, Technology and the Future: a Philosophical Challenge. Toronto: Wedge Publishing Foundation, 1980.

______. Technik: middel of moloch?: Een christelijk-wijsgerige benadering van de crisis in de technisch-wetenscahppelijke cultuur [Technology: means or moloch?: a Christian- philosophical approach of the crisis in the technological-scientific cultuur]. Kampen: J.H.

Kok, 1977.

______. "The Technological culture between the times", Christian Philosophy at the Close of the Twentieth Century, pp. 185-200. This article is again published in Perspectives on Technology and Culture, pp. 131-151.

______. Tussen Technische Overmacht en Menselijke Onmacht: verantwoordelijkheid in een technische maatschappij [Between technological super-power and human inability: responsibility in a technological society]. Kampen: J.H. Kok, 1985.

Seerveld, C. "Dooyeweerd's Idea of `Historical Development'", Westminster Theological Journal 58 (1996), pp. 41-61.

A Short History of Korea, compiled by the centre for east Asian cultural studies. Tokyo: Kasai, 1964.

Sourcebook of Korean Civilization I and II, ed. by Peter H. Lee. New York: Columbia University Press, 1993.

Stafleu, M.D. "Analysis of Time in Modern Physics", PR 30 (1970), pp. 1-24.

Strauss, D.F.M. "An Analysis of the Structure of Analysis", PR 49 (1984), pp. 35-56.

______. Begrip en Idee [Concept and idea]. Assen: Van Gorcum, 1973.

Stellingwerff, J. De Vrije Universiteit na Kuyper: De Vrije Universiteit van 1905 tot 1955, een halve eeuw geestesgeschiedenis van een civitas academica. [The Free University after Kuyper: The Free University from 1905 to 1955, a half century history of spirit of a civitas academica]. Kampen: J.H. Kok, 1987.

______. D.H.Th. Vollenhoven (1892-1978): reformator der wijsbegeerte [D.H.Th.

Vollenhoven (1892-1978): reformer of philosophy]. Baarn: Ten Have, 1992.

Stoker, H.G. Die Nuwere Wijsbegeerte aan die Vrije Universiteit [The new philosophy at the Free University]. Potchefstroom: Die Weste-drukkery, 1933.

______. Die Wysbegeerte van die Skeppingsidee [The philosophy of the idea of creation].

Pretoria: J.H. De Bussy, 1933.

______. "Moet ons die sedelike tot 'n funksie beperk? [Must we limit morality to a function?]", Koers 24 (1956), pp. 31-43.

______. Die Grond van die Sedelike [The ground of morality]. Stellenbosch: Pro Ecclesia -Drukkery, 1941.

Sun, C.S. and Park, C.K. eds. Aspects of Korean Culture. Seoul: Soodo Women's Teaching College Press, 1974.

Taljaard, J.A.L. "Die mens, die liefde en die sedelike [Man, love and morality]", Koers 23 (1956), pp. 295-318.

Transformationele filosofie: Cultuurpolitieke ideeën en de kracht van een inspiratie [Transformational philosophy: Cultural political ideas and the power of an inspiration] eds. R. van Woudenberg and S. Griffioen. Kampen: Kok Agora, 1995.

Van Til, C. "Response", Jerusalem and Athens: Critical Discussions on the Philosophy and Apologetic of Cornelius Van Til. Edited by E.R. Geehan. Netley: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1971, pp. 89-127.

Verburg, Marcel E. Herman Dooyeweerd: Leven en werk van een Nederlands christen- wijsgeer [Herman Dooyeweerd: The life and work of a Dutch christian-philosopher].

Baarn: Ten Have, 1989.

______. Herman Dooyeweerd: Grenzen van het theoretisch denken [Herman Dooyeweerd: Boundaries of the theoretical thought]. Baarn: Ambo, 1986.

Vlot, A. "Cultuur- en techniekfilosofie [Philosophy of culture and technology]", in R. van Woudenberg e.a. Kennis en werkelijkheid: tweede inleiding tot een christelijke filosofie [Knowledge and reality: the second introduction to a Christian philosophy].

Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, Kampen: Kok, 1996, pp. 203-235.

Vollenhoven, D.H.Th. Het Calvinisme en de reformatie van de wijsbegeerte [Calvinism and the reformation of philosophy]. Amsterdam: Paris, 1933.

______. Isagoogè Philosophiae [Introduction to philosophy]. Amsterdam: Filosofisch Instituut Vrije Univsersiteit, 1967. _______. Problemen van de tijd in onze kring [Problems of time in our circle], an address held on March 29, 1968 for the circle Amsterdam of the Society for Calvinistic Philosophy.

De Vries, G.J. A review of Dooyeweerd's book Reformatie en Scholastiek in Hermeneus, 23 (1951-52), pp. 75-77.

Walraven, B.C.A. "Koreaanse gedaanten van de boeddha [Korean habits of Buddha]", Culturen 2 (1988) nr. 1, Amsterdam: Openbaar Kunstbezit [public possession of arts].

______. Muga: The Songs of Korean Shamanism, Ph.D dissertation, Leiden: Leiden Univ. 1985.

Woldring, H.E.S./Kuiper D.Th, Reformatorische Maatschappijkritiek: Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de kring van het Nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden [Reformational critique of society: Developments in the area of social philosophy and sociology in the circle of Dutch protestantism of the 19th century up to the present]. Kampen: J.H. Kok, 1980.

Wolters, A.M. Creation Regained: Biblical Basics for a Reformational Worldview.

Grand Rapids: Eerdmans, 1985.

______. "On The Idea of Worldview and Its Relation to Philosophy", Stained Glass, pp. 14-25.

Wolterstorff, N. Until Justice and Peace embrace. Grand Rapids: Eerdmans, 1983.

Won, Y.B. and Lim, B.H. A History of Korean Buddhist Culture and Some Essays.

Seoul: Jip Moon Dang, 1992.

Woudenberg, R. Van. Gelovend Denken: Inleiding tot een christelijke filosofie [Believing thought: Introduction to a Christian philosophy]. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1992.

Yi, H.N. Hwaso sonsaeng munjip pu Aon [Collected writings of Yi Hang-no]. Seoul: Tongmunsa, 1974.

Yi, C.S. Hanju chonso [Collected writings of Yi Chin-sang]. Seoul: Kyongin munhwasa, 1977.

Yijo choyop myonghyon chipson [Collected writings of famous scholars at the early period of Yi dynasty], Seoul: Songgyungwan University, Taedong munwha yonguwon, 1959.

Yoon, S.S. "Hanguk songnihakui jungaewa ge teukzing [The development and characteristic of Korean Neo-Confucianism]", Hangukui Sasang [Korean thought], ed. Yoon Sa-soon. Seoul: Yulumsa, 1988, pp. 34-47.

Yoon, Y.H. "The Role of Shamanism in Korean Culture", Koreana: Korean Cultural Heritage, Vol. II (thought and religion), ed. Kim Joung-win. Seoul: Korean Foundation, 1996, pp. 188-191.

Yun, S.B. Kidokkyowa Hanguk sasang [Christianity and Korean thought]. Seoul: Kidokkyosuhoe, 1964.

Zuidema, S.U. A book review of Marlet's dissertation, in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 55 (1955), pp. 122-126.


Copyright (c) Yong-Joon Choi, 2000, All Rights Reserved.

Prepared as part of The Dooyeweerd Pages web site by Andrew Basden 2002, with the kind permission of Yong-Joon Choi.

Last updated: